Ana içeriğe atla

KVKK ve Aydınlatma Metni

17 Mart 2015 00:00

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgilendirme Metni
Bu bilgilendirme metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden federasyonumuz tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirilme amacıyla hazırlanmıştır.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, gerçek bir kişinin kimliğini belirli ya da belirlenebilir bir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi kişisel veri kapsamındadır. Federasyonumuza vermiş olduğunuz özel nitelikli kişisel verileriniz de dâhil olmak üzere kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan sebep, amaç ve yöntemlerle, ilgili yasal düzenlemeler ve yasal otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyum gereği, Veri Sorumlusu sıfatıyla Federasyonumuzca, sistemlerimize kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, saklanacak, yasal, idari ve federasyonumuzun amacını gerçekleştirmeye yönelik gereksinimler ile sınıflandırılacak, güncellenecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda ve yasal sınırlar dâhilinde 3. kişilere açıklanabilecek/devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.
Destekçi olmak için müracaat etmiş olmanız nedeniyle, yetkinliklerinizden bilgi sahibi olmamız ve sizlerle iletişime geçebilmek adına, federasyonumuza sunmuş olduğunuz kişisel verileriniz, yasal bir gereklilik olarak alınacaktır. Ayrıca, Türkiye’de yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerinin izin verdiği sürece, kampanyalarımızdan, engelli haberlerinden, engelli haklarına yönelik eylem aktivite ve projelerden haberdar olmanız için federasyonumuz iletişim listesi içerisinde tutulacaktır.
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda bunların düzeltilmesini isteme, kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız durumunda zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Bu konulara ilişkin federasyonumuza aşağıda yer alan mecralar aracılığı ile başvurmanız halinde talebiniz 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 10. maddesi gereğince, kişisel verilerimin kim tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği, kişisel verilerin nasıl ve hangi hukuki gerekçeyle toplandığı ve Kanun'un 11. maddesinde yer alan haklarım konusunda hazırlanan bu bilgilendirme metnini okudum, anladım ve veri sorumlusu sıfatına sahip Engelsiz Bileşenler Federasyonu tarafından bu konuda detaylı olarak bilgilendirildim.
Federasyona paylaştığınız verilere ilişkin Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında başvuru yapılacak yöntemler.
Adres: Kooperatifler Mah. Akkoyunlu 1. Geçit Sk. Yılmaz-12 Apt. 8/4 Yenişehir/Diyarbakır
E-posta: bilgi@engelsizbilesenler.org.tr
E-posta: engelszbilesenler@gmail.com
Telefon: +904122288422