Ana içeriğe atla

Tüzük

17 Mart 2015 11:00
Tüzük
Tüzük

ENGELSİZ BİLEŞENLER FEDERASYONU TÜZÜĞÜ

 

MADDE 1: FEDERASYONUN ADI, MERKEZİ VE LOGOSU:

Federasyonun Adı: Engelsiz Bileşenler Federasyonudur.

Kısa yolu: E.B.F dir.

Federasyonun Merkezi : Diyarbakır’dır.

Federasyonun Logosu: Beyaz fonlu logo, bacalı bir çatı altında bir araya  toplanmış, bir insan elinin tuttuğu 5 engellilik türü figüründen ve siyah, büyük harflerle yazılmış “ENGELSİZ BİLEŞENLER FEDERASYONU” isminden oluşmakta.

Amblemin çatısı mavi renkte, üçgen şeklinde, en geniş yeri en fazla başparmak kalınlığında. Bacası büyük t harfi biçiminde, üst tarafı yeşil, çatının alt tarafına taşmış kısmı mavi tonda. Bacanın dik kısmı kalınken yatay kısmı ince. Figürler, köşeleri yassı, renkli kare kutucuklar içinde eşit aralıklarla aynı hizada yan yana duruyor. Soldan sağa sırayla şu figürler bulunmakta:

Kırmızı kutucukta dış tarafı dönük beyaz bir sol el var. Elin baş, işaret ve yüzük parmağı havada, diğerleri ise avuç içine dönük.

Sarı kutucukta sağ profilden görünen ve beyni ortada olan beyaz bir insan başı figürü var. Figürün sadece alın, burun, çene ve boyun hattı belirgin.

Mavi kutucukta can simidine benzer kalın, yuvarlak beyaz bir çember olarak çizilmiş tekerlekli sandalyede, sadece bir bacağı ve bir kolu görünen bir insan figürü yer almakta. Sanki, sandalyenin tekerleğini çeviriyormuş gibi, bir kolu dirsekten bükülü biçimde havada geriye dönük.

Yeşil kutucukta beyaz bir çember içinde bir yanı baştan aşağı yeşil,  bir yanı ise beyaz, yuvarlak kafalı, bacakları birleşik bir insan figürü var.

Mor konturlu beyaz kutucuğun içi boş.

Kutucukları tutan bilekli el yeşil renkte. Sarı kutucuk bileğin tam üzerinde, mavi ve yeşil kutucuk ise avuç kısmında.

Yatay olarak kutucuklarla aynı hizada bulunan kurum ismi, hafif kalın puntolar ve tırnaksız düz harflerle yazılmış.

 

FEDERASYONUN AMACI VE FEDERASYONCA SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ!

MADDE 2:   FEDERASYONUN AMACI:

Engellilerin sosyal, ekonomik, kültürel, eğitim, sportif, hukuki ve mesleki yönden topluma ve çalışma hayatına kazandırılması; engelli hakları üzerine yürütülen çalışmalarda toplumsal cinsiyet eşitliğinin yaygınlaştırılması, engelli kadın ve kız çocukların haklarının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılması, ortak hak ve çıkarlarının korunması ve geliştirilmesi; hukukun üstünlüğüne dayalı, sosyal adaleti gerçekleştiren, tüm engelli, kronik ve nadir hastalıkları olan insanlar için daha iyi yaşam koşullarının sağlanması, insan hak ve özgürlüklerinden tam ve eşit fırsatlarla yararlanılması, demokratik bir yönetim anlayışının savunulması ve üye dernekler arasında işbirliği ve eşgüdümün sağlanmasıdır.

 

FEDERASYONCA SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ!

1.            Engellilerin teşhis, tedavi, eğitim, rehabilitasyon, istihdam ve yaşam sorunlarının çözüme kavuşmasında her türlü girişimi yapmak, bu amaçla projeler geliştirmek, açılmış ve açılacak olan eğitim, rehabilitasyon, bakım ve yaşam merkezlerinin Türkiye’de çalışma alanına girebilecek diğer ülkelerde kurulmasını, yönetilmesi yaygınlaşmasını sağlayıcı teknik, idari ve eğitimsel açıdan çalışmalar yapmak.

2.            Engelli kadınlar ve kız çocukları başta olmak üzere her türden fiziksel, zihinsel, ruhsal, sosyal, işitme ve görme engelli; tüm dezavantajlı gruplar için toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen, sosyal içerikli, kamu yararına, yenilikçi ve alternatif projeler üretmek ve uygulamak. Toplumun sorunlarına çözümler arayan Türkiye’de ve yabancı ülkelerde ilgili kurumlarla ortaklaşa projeler üretmek ve uygulamak, araştırmalar yapmak ve bilgi, deneyim alışverişinde bulunmak.

3.            Engelli politikalarının belirlenmesinde tüm engellilerin ihtiyaç ve beklentilerinin dikkate alınmasını sağlayacak çalışmalar yapmak.

 

4.            Herkesin yaşamın her alanında ana dili ile yaşama, hizmet alma ve hizmet verme hakkı vardır, İşitme, dil ve konuşma engelli bireylerin yaşama özgür ve eşit katılımlarının sağlanması ve ana dilleri olan işaret dilinin hayatın her alanında kullanılması için her türlü girişimde bulunmak.

5.            Engelli haklarının özel ve kamusal alanda bireyler ya da devlet görevlileri tarafından ihlal edildiği ya da ihlal edilme riski taşıdığı durumlarda ulusal ve uluslararası insan hakları, engellilerin insan hakları kapsamında hukuki destek sağlamak. Engellilerin insan hakları alanında farkındalığının gelişmesi için atölyeler, eğitimler, paneller, seminerler ve konferanslar düzenlemek.

6.            Her tür fiziksel, zihinsel, ruhsal, sosyal, işitme ve görme engelli grubuna hizmet veren eğitim, kültür, sağlık, turizm, teknoloji ve spor altyapısı kurmak. Sosyal dönüşüm ve üretime katılım projeleri uygulamak. Proje konularında ulusal ve uluslararası platformlarda araştırmalar yapmak, eğitim ve rehabilitasyon merkezleri kurmak. Kültür, sanat, eğitim, bilişim ve sağlık enstitüleri oluşturmak. Tatil kampları kurmak.

7.            Diyabet, astım, epilepsi, sspe, kas ve eklem hastalıkları, genetik hastalıklar (Down sendromu, cücelik vb), otizm, şizofreni gibi doğuştan ya da sonradan oluşan kronik hastalık gruplarıyla ve tüm sosyal engellilik oluşturan farklı ihtiyaç gruplarına sağlık, eğitim, kültür, turizm ve spor altyapısı kurmak.

8.            Bölgesel ve toplumsal olarak insanlığın karşılaştığı tüm konularda çalıştaylar düzenlemek, araştırma komisyonları kurmak ve bunlarla ilgili paneller, sempozyumlar, konferanslar ve raporlar hazırlamak ve sunmak.

9.            Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak.

10.          Kitap, dergi, gazete, bülten, web sayfası, film, video, plak, kaset ve benzeri her türlü yayın aracı ile yurt içinde ve yurt dışında tanıtıcı ve eğitici vb. çalışmalarda bulunur; bu çalışmalar için gerekli tesis ve alt yapıyı kurar, işletir, işletmesini başkalarına devreder; gerekli izinleri alarak bu çalışmalarını yabancılar ile yapabilir ve/veya çalışmalarını yurt dışında da gerçekleştirebilir.

11.          Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek.

12.          Kültürel, sportif, barınma, dinlenme vb. amaçlı tesisler ile sandık kurar, kütüphane, stüdyo, radyo-tv ve lokal açar, işletir.

13.          İlgili mevzuat doğrultusunda, Gerekli izinler alınmak kaydıyla, yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak, yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek.

14.          Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla, iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler, döner sermayeli işletmeler kurmak, işletmek, işlettirmek.

15.          Engelliler için dinlenme tesisleri, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek.

16.          Üye dernekler arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak.

17.          Üye derneklerin proje ve çalışmalarını önem ve öncelik sırasına göre olanakları ölçüsünde desteklemek.

18.          Federasyon faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek.

19.          Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda konfederasyon kurmak veya kurulu bir konfederasyona katılmak.

20.          Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak.

21.          Amacın gerçekleştirilmesi için, gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile engellilerin yararlanacağı ortak sosyal projeler hazırlamak ve hayata geçirmek.

22.          Federasyon, amaçlarını gerçekleştirmek için, 5253 sayılı kanunun 26. Maddesi ve federasyonların izinle kurabileceği tesisler hakkındaki yönetmelik hükümlerine uygun olarak, çocuk bakım yuvası, özel eğitim merkezi (Gündüz Bakım Evi),özel eğitim okulu, özel eğitim kursu ve engelli bakım merkezleri açar. Bu tesisler vasıtasıyla eğitim, rehabilitasyon, terapi ve diğer hizmetleri yürütür.

23.          Federasyonun amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer federasyonlarla veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak.

24.          Ülke düzeyinde engelliliği önleyici ve engelliliği meydana getiren nedenleri azaltıcı önlemlerin alınmasını sağlamak için basın, medya kuruluşları, üniversiteler, ilgili kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile ortak çalışmalar yürütmek.

25.          Üye olsun olmasın tüm derneklerin, kurum ve kuruluşların, engellilik konusunda aralarında kesintisiz ve sağlıklı iletişim sağlaması, dil birliğinin oluşturmasına ilişkin ilke hedef ve politikalar oluşturmak.

26.          Topluma ve engelli bireylere değer katacak yerel, ulusal, uluslararası projeler hazırlamak, hayata geçirmek ve diğer kurumların hazırladığı benzer projelere ortak olarak katılmak, Ayrıca; Avrupa Birliği, Dünya Bankası veya diğer hibe fonlarına Projelendirme çalışmaları kapsamında “Proje Üretme veya Uygulama” çalışmalarını yapar. Çeşitli hibe fonları tarafından alınan proje üretme ve uygulama çalışmalarını hedefin gerçekleşmesi için uygun bir başka şirket ya da kuruluşa ücret karşılığında yaptırabilir, devredebilir. Ortaklaşa işbirliği yapabilir.

27.          Federasyon; engellilerin şikayet ve sorunlarının, kamu kurum ve kuruluşlarına bildirilmesi konusunda aracılık eder.

28.          Engellilerin sorunları hususunda ve toplumsal olaylar karşısında radyo, TV. ve yazılı medya organlarında açıklamalar yapar, basın toplantısı düzenler ve basın bildirisi yayınlar. İnsanlara ve özellikle engellilere yönelik insan hakları ihlallerine karşı demokratik bir baskı grubu olarak her türlü çalışmayı yapar. Gösteri, yürüyüş ve miting düzenleyebilir.

29.          Mültecilerin, sığınmacıların, göçmenlerin, geçici sığınma hakkı arayan ve ikincil koruma prosedürüne girebilecek engelli insanların temel insan haklarından yararlanması ve temel insani ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalar yapmak; bu amaçla kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek. Ayrımcı uygulamalara karşı bilgilendirme, farkındalık ve duyarlılık oluşturma çalışmaları yapmak.

 

 

 

 

MADDE 3:  ÜYE DERNEKLERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

A.      HAKLARI

Federasyon üyeleri aşağıdaki haklara sahiptir:

1.            Delegeleriyle Genel Kurula katılmak.

2.            Tüzükte gösterilen organları seçmek.

3.            Tüzüğün ilgili maddelerinde yazılı çalışmalardan yararlanmak.

 

B.            YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Federasyona üye dernekler aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirirler:

1.            Federasyon tüzüğünde yazılı bütün hükümlere ve yetkili organların kararlarına aynen uymayı taahhüt eder.

2.            Yapacakları genel kurullarını en az 15 gün öncesinden Federasyon Başkanlığına ulaşacak şekilde bildirmek.

3.            Federasyon aidatlarını düzenli ödemek.

4.            Federasyon amaçlarına aykırı tutum ve davranışlarda bulunmamak, yetkilerini federasyon yararı dışında kullanmamak.

5.            Araştırma ve inceleme çalışmalarına katılmak.

6.            Federasyon organlarınca verilen görevleri eksiksiz yerine getirmek.

 

MADDE 4: FEDERASYONA KATILMA, ÇIKMA, ÇIKARILMA:

A.           KATILMA

Engellilerin hak ve çıkarlarını savunmak amacıyla kurulmuş ve üyelerinin yarısından fazla engelli bireylerden oluşan her dernek, kendi genel kurulunda aldığı kararla; federasyon tüzüğünü, amacını ve yükümlülüklerini kabul ettiğini, davranışlarında buna uyacağını beyan etmek koşuluyla üyelik başvurusunda bulunur. Federasyona yapılan bu başvuruya genel kurul, yönetim kurulu kararı, dernek tüzüğü ve derneğin üye listesi de eklenir. Federasyon Yönetim Kurulu bu başvuruyu 30 gün içinde görüşerek karara bağlar.

 

B.            ÇIKMA

1.            Üye derneğin kendi kendini feshetmesi veya herhangi bir nedenle tüzel kişiliğini kaybetmesi halinde üyelik kendiliğinden düşer.

2.            Üye derneğin, Federasyon üyeliğinden genel kurul kararı alarak kendi isteğiyle çıkmasıyla üyelik sona erer.

 

 

C.            ÇIKARILMA

1.            Federasyon organlarının kararlarına uymamak veya bunları engelleyici davranışlarda bulunmak. Yönetim Kurulu’nun yazılı uyarısı ile verdiği süre sonuna kadar aidatını ödememekte ısrar eden üye, yönetim kurulu kararı ile üyelikten ihraç edilebilir. İhraç edilen üye itiraz ederse, itiraz, ilk yapılacak genel kurulda görüşülerek karara bağlanır. Genel Kurul kararı kesindir. İhraç edilen üye, yapılmış ilk olağan genel kurulundan bir yıl sonra yeniden üyelik müracaatında bulunabilir.

2.            Federasyon tüzüğüne ve amacına aykırı hareket etmek.

3.            Yasalarla yasaklanmış davranışlarda bulunmak çıkarılma nedenleridir.

Üyelikten çıkarılma Genel Kurul’un 2/3 (üçte ikisi çoğunlukla alacağı karar ile gerçekleşir. Üyelikten çıkarılan dernek, çıkarılma tarihinde kadar tahakkuk eden borçlarını ödemekle yükümlüdür.

 

MADDE 5: FEDERASYON ORGANLARI:

Federasyonun organları şunlardır:

A.           ZORUNLU ORGANLAR

1.            Genel Kurul.

2.            Yönetim Kurulu.

3.            Denetleme Kurulu..

 

B.            YARDIMCI ORGANLAR

1.            Federasyona üye tüm dernek başkanları başkanlar kurulunu oluşturur. Başkanlar Kurulu en az 3, en fazla 6 ayda bir Federasyon Genel Merkezinde veya dernek merkezlerinin bulunduğu diğer illerde toplanabilir. Başkanlar Kurulunda alınan kararlar bir tutanak altına alınır ve Federasyon Yönetim Kurulunca uygulanır.

2.            Federasyonun yardımcı organlarının kuruluş şekil, görev ve yetkileri, kurul üye sayıları federasyon yönetim kurulunca belirlenir.

 

FEDERASYON GENEL KURULU'NUN KURULUŞ ŞEKLİ VE TOPLANMA ZAMANI!

MADDE 6: GENEL KURUL ŞEKLİ:

Genel Kurul, federasyonun en yüksek karar organı olup aşağıdaki delegelerden oluşur.

1.            Kayıtlı üye sayısına bakılmaksızın şubesi bulunmayan her dernek Genel Kurula 5 delege ile katılır.

2.            Şubesi bulunan dernekler genel kurula, genel merkezden 5 (beş), her şubeden 1 (bir) delege ile katılırlar.

3.            Federasyon başkanlığı yapmış önceki başkanlar genel kurula doğrudan katılırlar.

4.            Kurucular kurulu üyeleri tabii delegedir. Ancak, kurucu üyenin dernek üyeliğinin sona ermesi ve kurucu derneğin federasyondan ayrılması hallerinde delegelikleri düşer.

5.            Federasyonun son yönetim kurulu ve denetim kurulu asil üyeleri delege sayılırlar.

6.            Genel Kurula katılacak olan delegeler, dernekleri tarafından yazılı olarak, Genel Kurulun yapılacağı tarihten (30) gün önce ulaşacak şekilde Federasyona bildirilir.

 

MADDE7:  GENEL KURUL TOPLANTILARI:

Genel Kurul olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır.

A.           OLAĞAN GENEL KURUL: Üç yılda bir defa Ekim ayı içerisinde, yönetim kurulunun çağrısı ile toplanır.

B.            OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL: Yönetim veya Denetleme Kurullarının veya Federasyon Genel Kurul delegelerinin en az beşte birinin noter aracılığıyla yazılı isteği üzerine,  Yönetim Kurulunun çağrısı ile toplanır.

 

MADDE 8: GENEL KURUL ÇAĞRI USULÜ:

Yönetim kurulu, federasyon tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üye dernek delegelerinin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan delegeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya federasyonun internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle Federasyona üye derneklere delegelerine bildirilmek üzere toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

 

MADDE 9: TOPLANTI YETER SAYISI:

Genel Kurul, katılma hakkı bulunan delegelerin yarıdan bir fazlasının hazır bulunmasıyla toplanır. Tüzük değişikliği ve derneğin feshinin de görüşüleceği toplantı, delege sayısının üçte ikisinin katılımıyla yapılabilir. İlk toplantıda yeter sayı bulunamamışsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.  Ancak ikinci toplantıya katılan delege sayısı, yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından aşağı olamaz.

 

 

 

 

MADDE 10: TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ:

1.            Genel Kurul toplantısı, ilanda belirtilen gün, saat ve yerde toplanır.

2.            Delegeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adlarının hizasını imzalayarak toplantı salonuna girerler.

3.            Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayanlar toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve misafirler, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

4.            Çoğunluk sağlanırsa, durum bir tutanakla saptanır ve toplantı, genel başkan veya yardımcısı, bunlar bulunmazsa Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

5.            Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir yazmandan oluşan Başkanlık Divanı seçilir.

 

MADDE 11: TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK HUSUSLAR:

Genel Kurul toplantısında, yalnız gündemde bulunan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan delegelerden en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

 

MADDE 12 : OY HAKKI

Delegeler toplantıya bizzat katılır. Her delegenin bir oy hakkı vardır. Delegelerin federasyon organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda divan heyetine kimliklerini göstererek ve hazirun cetvelindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Delegeler, kendilerini ilgilendiren bir konunun görüşülmesinde oy kullanamazlar.

 

MADDE 13: GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ:

Yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık oylama ile yapılabilir. Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları delegeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra Başkan adaylarının birer gözlemcisi nezaretinde divan kurulu tarafından açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Federasyon organlarına seçilenlerin eşit oy alması halinde, kadın sayısı çok olan liste seçilir.

Genel Kurulda alınan kararlar, toplantıda hazır bulunmayan üyeler için de geçerlidir.

 

 

MADDE 14:  GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

1.            3 Yıllık süre için Federasyon organlarının seçilmesi.

2.            Federasyon tüzüğünün değiştirilmesi.

3.            Yönetim ve Denetim Kurulları raporları ile bilanço ve gelir-gider hesaplarını incelemek, inceleme sonucuna göre Yönetim ve Denetleme Kurullarının aklanmalarına karar almak veya sorumlular hakkında karar almak.

4.            Federasyon bütçesini inceleyip onaylamak.

5.            Gündeme alınması veya çıkarılması istenen konular hakkında karar vermek, giriş ve yıllık üyelik aidatını belirlemek.

6.            Engellilerin eğitimi, rehabilitasyonu ve tüzükte belirtilen diğer çalışma konuları kapsamı içerisinde, engellilerle ilgili vakıflar ve benzeri kuruluşlarla işbirliğine ve ortak hareket edilmesine ilişkin karar vermek.

7.            Konfederasyona katılmaya, ayrılmaya veya yeni bir konfederasyon kurmaya ve kurulacak bu konfederasyonda kurucu üye olmaya karar vermek. Federasyonun feshine karar vermek.

8.            Federasyonun yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan görevlilerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile federasyon hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi.

9.            Gerektiğinde, yönetim ve denetleme kurulu üyelerini görevden uzaklaştırmak ve sorumlulukları görülenler hakkında yasal kovuşturma için karar almak. Üye Derneklerin Yönetim Kurulu tarafından denetlenmesi konusunda yetki vermek.

10.          Genel kurula yansıtılan yakınma ve dilekleri incelemek.

11.          Yönetim kurulunca federasyon çalışmaları için hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanmak.

12.          Federasyon için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki vermek.

13.          Federasyonun uluslar arası faaliyette bulunması, yurtdışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılmasına karar vermek.

14.          Döner sermayeli işletmeler ile iktisadi işletmeler kurumak, taşınır ve taşınmaz mal almak veya satmak konusunda yönetim kuruluna yetki vermek.

15.          Yönetim kurulunun diğer önerilerini inceleyip karara bağlamak.

16.          Genel Kurul, federasyonun diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

17.          Genel Kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Federasyonun en yetkili organı olarak federasyonun diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

 

 

 

MADDE 15: YÖNETİM KURULU:

1.            Yönetim Kurulu, bir genel başkan, 6 yönetim kurulu üyesinden oluşur. Başkan, Genel Kuruldan yönetim kurulu ve diğer organlarla birlikte unvanlı olarak seçilir. Başkan adaylarından birinin talep etmesi halinde başkanlık seçimi yönetim kurulunun seçiminden ayrı yapılır ve seçimi kaybeden adaylar yönetim kurulu üyeliği için seçilebilirler.

2.            Yönetim Kurulu, genel kurul delege listesinde adları bulunan delegeler arasından 7 asıl 7 yedek olmak üzere gizli oy açık tasnifle üç yıl için seçilir.

 

3.            Yönetim Kurulu toplantılarına özürsüz üst üste üç kez katılmayan Yönetim Kurulu üyesinin üyeliği yönetim kurulu kararıyla düşürülerek yedek üyeler arasından bir asil üye seçilebilir. Eşit oy alan üyeler arasında varsa kadın üye seçilir, aksi halde ad çekilir.

4.            Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra salt çoğunluğun  altına düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri ve denetleme kurulu tarafından bir ay içerisinde toplantıya çağırılır.

5.            Yönetim ve denetim Kurulu’nun asıl ve yedek üyelerini kapsayan liste, Genel Kurul seçimini izleyen 45 gün içinde Yönetim Kurulu Başkanı (Genel Başkan) tarafından Dernekler Dairesi başkanlığının internet sitesinden ilgili form doldurularak bildirilir.

 

MADDE 16: YÖNETİM KURULUNUN İŞ BÖLÜMÜ:

Yönetim Kurulu, seçiminden sonraki ilk hafta içerisinde Genel Başkanın başkanlığında toplanarak görev bölümü yapar. Genel Başkanla birlikte 7 kişiden oluşan Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi arasında görev bölümü yaparak, bir Başkan vekili, üç başkan yardımcısı, bir genel sekreter birde genel saymanı seçer.

 

MADDE 17: YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:

Federasyon Yönetim Kurulu 2 ayda bir defa olağan olarak toplanmak zorundadır. Gerek görüldüğü zaman Genel Başkanın çağrısı ile gündemli olarak olağanüstü toplantı yapar. Toplantılar, Genel Başkan bulunmadığı takdirde Başkan vekilinin başkanlığında yapılır. Toplantılar salt çoğunlukla yapılır ve kararlar yine salt çoğunlukla alınır ancak, oyların eşit olması durumunda başkanın oyu belirleyici olur. Toplantıda bulunan üyelerden birisinin görüşülmesini istediği bir konuya ait yazılı önerisinin gündeme alınması zorunludur.

 

MADDE 18: YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Yönetim kurulu, Genel Kuruldan sonra en yüksek karar organıdır ve Genel Kurula karşı sorumludur. Federasyonu yönetsel ve yargısal mercilerle gerçek ve tüzel kişilere karşı temsil eder. Bu görevi bir ya da bir kaç kişiye verebilir.

 

 

Federasyonun aynı zamanda yürütme organı olan Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:

1.            Federasyonu, yürütme, yasama ve her derecedeki merciler önünde temsil eder, ettirir.

2.            Federasyonun görevlerini ana tüzük hükümlerine uygun olarak yürütmek üzere kararlar alır, uygulamasını sağlar.

3.            Genel Kurul kararlarını uygular.

4.            Federasyona ait paraları amaca uygun olarak değerlendirir.

5.            Federasyonun yıllık ve dönem olarak çalışma raporunu, bilanço, gelir-gider hesabı ile gelecek döneme ilişkin bütçesini hazırlar ve genel kurula sunar.

6.            Federasyonun defter ve dosyalarının düzenli ve sistemli tutulmasını sağlar.

7.            Üyeler hakkında verdiği ihraç kararlarını Genel Kurula sunar.

8.            Derneklerin mali ve yönetsel denetimini yapmak.

9.            Genel Kurulu toplantıya çağırır.

10.          Yönetmelikler hazırlamak.

11.          Yasalarla tanınan yetkiler çerçevesinde taşınır mallar alır, satar, kullanır, kiralar ve her türlü bağış kabul eder veya bağışlarda bulunur. Ayrıca, genel kurul kararına dayanarak her türlü taşınmaz mal alır ve satar.

12.          Federasyona yapılan üyelik müracaatlarını inceler ve karar verir. Üyelik hakkını kaybeden veya ayrılmak isteyen üye dernekler hakkında karar verir ve bu kararı ilk olağan veya olağanüstü genel kurula sunar.

13.          Mevzuatla kendisine verilmiş görevleri yapar.

 

MADDE 19:  YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:

A.           GENEL BAŞKAN

Genel Başkan, Yönetim Kurulu’na başkanlık eder, Federasyonu her bakımdan temsil eder. Federasyonu tüzük hükümleri, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararları gereğince yönetir.

B.            BAŞKAN VEKİLİ

Başkan vekili: Başkanın yokluğunda aynı görev ve yetkilere sahiptir.

C.            GENEL SEKRETER

                Genel Sekreter, Federasyonun büro işlerini yönetir. Karar defterini tutar. Yönetim Kurulu’nun toplantı gündemini hazırlar ve toplanmasını sağlar. Geçerli özrü olmadan üst üste üç toplantıya katılmayan üyenin görevden ayrılmış sayılması halinde yedek üyeyi davet eder.

Genel Sekreter, federasyonun basın ve görsel medya ile ilişkilerini düzenler. Federasyonun yayın işlerini yürütür. Çıkarılan yayın organlarının idari sorumluluğunu yüklenir. Genel Sekreter federasyonun teşkilatlanmasından ve üyeler arasındaki koordinasyondan sorumludur.

 

D.           GENEL SAYMAN

Federasyonun gelirlerini toplar, muhasebe işlerini yürütür. Gerekli kayıt ve defterleri tutar. Bilanço, gelir-gider tablosu ve bütçe tasarısını hazırlar. Olağan harcamalar için Yönetim Kurulunun kararlaştırdığı ve mevzuatın izin verdiği miktarı aşmayacak ölçüde avansı üzerinde bulundurabilir. Gerekli harcamaları yapar

E.            ÖRGÜTLENMEDEN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISI

Federasyonun ve üye derneklerin örgütlenmelerini geliştirici çalışmalar yapmak.

Derneklerin olağan veya olağan üstü Genel kurullarının zamanında ve usulüne uygun yapılmasını, dernekler arası koordinasyonu sağlamak. Yeni üyelik için müracaat eden derneklerin Federasyona katılımlarının sağlanabilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

 

F.            EĞİTİM VE İSTİHDAMDAN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISI

Engellilerin eğitsel ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yurtiçi ve yurtdışında gerekli okul, okul öncesi yaygın eğitim çalışmalarını araştırmak, incelemek ve yürütmek. Sürdürülmekte olan eğitim çalışmalarındaki eksikliklerin giderilmesi ve belirlediği eğitim ve kültür programları ışığında, eğitim çağındaki engellilerin temel gereksinimlerinin karşılanması için çaba harcamak. Üye derneklerin eğitim ve kültür faaliyetlerini koordine etmek. İşe göre engelli ve engelliye göre iş ilkelerinin birlikte uygulanması için çaba sarf etmek ve engellilere yönelik istihdam politikası oluşturmak. Engellilerin istihdam alanında karşılaştıkları güçlükleri saptamak; çalışabilecekleri iş alanlarını araştırmak ve derneklerin yürüttüğü istihdam çalışmalarını koordine etmek.

G.           BASIN VE HALKLA İLİŞKİLERDEN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISI

Federasyon çalışmalarının kamuoyuna duyurulması için yazılı ve görsel basınla ilişkiler kurmak. Federasyonu, amaçlarını ve kampanyalarını tanıtmak amacıyla bölgesel, ulusal ve uluslararası basın toplantıları, radyo televizyon programları, yazı dizileri, broşür, kitap vb etkinlikler yürütmek ve süreli yayınlar çıkarmak. Federasyon adına halka yönelik olarak yapılacak çeşitli organizasyonları hazırlamak ve duyurusunu yapmak.

Federasyonun yerel, ulusal ve uluslararası alanlarda tanıtımını yapmak.

 

MADDE 20: DENETLEME KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ:

A.           DENETLEME KURULUNUN TEŞKİLİ

Denetleme Kurulu Genel Kurulca üç yıllık süre için üç asıl ve üç yedek üyeden ve gizli oylamayla seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Seçimden başlayarak bir hafta içinde yaptığı ilk toplantısında, bir başkanı kendi arasından seçer. Üyelere, görevleri nedeniyle yaptıkları harcamalar Federasyonca ödenir.

 

 

 

 

B.            DENETLEME KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

1.            Federasyonun bütün işlemlerini, hesap ve defterlerini denetlemek.

2.            Yıllık yönetim ve mali denetim sonuçlarını ve bilanço ve gelir-gider hesabına ait incelemelerini Genel Kurula bir raporla sunmak.

3.            Denetleme sırasında gördüğü noksanlıkları ve tüzük hükümlerine aykırı işlemleri bir raporla Yönetim Kuruluna bildirip gerekli düzeltmelerin yapılmasını ve önlemlerin alınmasını istemek.

4.            Yönetim Kurulu’nun çalışmalarında, Federasyonun yararına  aykırılık görülmesi halinde, Yönetim Kurulundan Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmasını talep eder.

5.            Denetçiler oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu çalışmalarına katılabilirler.

 

MADDE 21: FEDERASYONUN GELİR VE GİDERLERİ:

A.           FEDERASYONUN GELİR KAYNAKLARI AŞAĞIDA SAYILMIŞTIR

1.            Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 100 (Yüz) TL, yıllık olarak ta 100 (Yüz) TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.

2.            Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile federasyona yaptıkları bağış ve yardımlar.

3.            Federasyon tarafından tertiplenen çay, yemekli toplantı, gezi, eğlence, temsil, konser, spor yarışması, konferans, seminer ve sempozyum gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.

4.            Federasyonun mal varlığından elde edilen gelirler.

5.            Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

6.            Federasyonun, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

7.            Diğer gelirler.

 

B.            FEDERASYON GİDERLERİ

1.            Genel giderler.

2.            Tüzükte gösterilen amacın gerçekleştirilmesi için yapılan harcamalar.

3.            Yatırım giderleri.

4.            Diğer Giderler.

 

 

 

 

 

FEDERASYONUN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ VE TUTULACAK DEFTERLER!

MADDE 22: DEFTER TUTMA ESASLARI:

Federasyonda, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin mevzuatta o yıl için belirtilen limiti aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Federasyonun ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur. Federasyonun defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

 

 

TUTULACAK DEFTERLER!

Federasyonda, aşağıda yazılı defterler tutulur.

A.           İŞLETME HESABI ESASINDA TUTULACAK DEFTERLER ve uyulacak esaslar:

1.            Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2.            Üye Kayıt Defteri: Federasyona üye olarak giren derneklerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3.            Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4.            İşletme Hesabı Defteri: Federasyon adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

5.            Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

6.            Demirbaş Defteri: Federasyona ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

B.            BİLANÇO ESASINDA TUTULACAK DEFTERLER VE UYULACAK ESASLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR

1.            (A) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

 

2.            Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki:

Federasyonda, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi:

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

 

FEDERASYONUN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ!

MADDE 23: GELİR VE GİDER BELGELERİ:

                Federasyon gelirleri, “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Federasyon gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Federasyon giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak federasyonun, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Federasyon tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kur

PDF dosyasını görüntüle